IB-Pic1 Йоско Балабозов
доцент, д-р маг. инж.
Катедра "Електрически апарати"
Факултет ЕФ, ТУ- София
Преподавател съм в катедра "Електрически апарати" на Технически университет - София. Освен преподавателската дейност, активно участвам и в научно-изследователската дейност в университета, като част от колектива на няколко научни проекта. Интересите ми са в сферата на електромагнетизма, изследването на съществуващи и моделирането на нови конструкции на електромагнитни системи и поляризирани механизми, чрез използване на съвремнни методи за компютърно моделиране.
Имам многогодишен опит в проектирането на част електическа за всякакъв тип сгради и външни пространства.

НАУЧНИ ОБЛАСТИ И ИНТЕРЕСИ
 • Електромагнитни системи
 • Поляризирани електромагнитни механизми
 • Компютърно моделиране и оптимизация
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Защитена дисертация на тема:
Моделиране и оптимизация на електромагнити с постоянни магнити за Брайлов екран

 • Анотация: Целта на дисертационната работа е разработване и оптимизация на конструкции на електромагнити с постоянни магнити, подходящи за изграждане на Брайлови екрани. За постигането на целта е необходимо да се решат следните задачи: Анализ и моделиране на съществуващите конструкции, използвани при създаването на Брайлови екрани; Разработване и моделиране на нови конструкции на електромагнити, съобразени с изискванията за Брайловите екрани; Избор на конструктивен вариант и оптимизиране на конструкцията; Изработване на прототип на новата конструкция и провеждане на експериментални изследвания. За компютърното моделиране е използван методът с крайни елементи за анализ на магнитно поле, както и съвременни методи за оптимизация. За експерименталните изследвания, при които са определени характеристиките на новосъздадените прототипи, са използвани съответни опитни постановки. За осигуряване на необходимото захранване на изследваните модули е разработена нова електронна схема. Разработена е и схема за захранване и обработка на сигнали от акселерометри. Достоверността на резултатите за скоростта на подвижната част на изследваните прототипи, получена от компютърното моделирането и експериментално чрез акселерометър, се потвърждава от проведен допълнителен експеримент с високоскоростна камера. / Прочети още…
 • Образователна и научна степен:
  Доктор
 • Научни ръководители:
  проф. дтн инж. Иван Ячев;   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов
 • Място и дата на защитата:
  ТУ-София, 14.11.2016 г.
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТИ

Заявки за патенти

 1. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ЕКРАН., Заявка за патент на Република България, рег. № 111055/13.10.2011 г.
 2. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, рег. № 111360/5.12.2012 г.
 3. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., заявка за патент на Република България, рег. № 111638/29.11.2013 г.
 4. D. Karastoyanov, I. Yatchev, K. Hinov, I. Balabozov., Braille display, WO2015/077846 A1, 04.06.2015..
 5. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., ПОЛЯРИЗИРАН ЕЛЕКТРОМАГНИТ., Заявка за патент на Република България, № 112130/30.9.2015 г.
 6. Ячев И., Балабозов Й., Хинов К., Георгиев Г., Минчев М., Хаджиев И., Георгиев В., МЕТОД И СИСТЕМА ЗА МАГНИТНА МОДУЛАЦИЯ., Заявка за патент на Република България, № 112970/19.7.2019 г.
 7. Карастоянов Д., Ячев И., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, № 113203/03.8.2020 г.
 8. Карастоянов Д., Ячев И., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, № 113204/03.8.2020 г.

Патенти

 1. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Патент на Република България, № 66702 B1/16.7.2018 г.
 2. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Патент на Република България, № 66734 B1/17.9.2018 г.
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
 1. 6466-1/2011. Изследване и разработка на модули за Брайлов екран. Ръководител проф. И. Ячев. Договор по НИС с възложител БАН.
 2. 6466-1/2012. Оптимизация на параметрите на Брайлов екран. Ръководител проф. И. Ячев. Договор по НИС с възложител БАН.
 3. 122ПД0076-01/2012. Моделиране и оптимизация на електромагнити за Брайлов дисплей. Ръководител проф. дтн И. Ячев. Проект за подпомагане на докторанти по вътрешния конкурс за научни изследвания на ТУ-София.
 4. Мехатроника и чисти технологии, процедура BG05M2OP001-1.001.
 5. Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери). Ръководител гл. ас. д-р Н. Стоименов. Базова организация Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН. Фонд научни изследвания, сесия 2017 г.
 6. Мехатронни магнитно-механични трансмисионни системи. Ръководител проф. дтн И. Маринова. Базова организация ТУ-София. Фонд научни изследвания, сесия 2017 г.
 7. Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация. Ръководител проф. дтн И. Ячев. Базова организация ТУ-София. Фонд научни изследвания, сесия 2017 г.
ПУБЛИКАЦИИ И ЦИТИРАНИЯ
 
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • IEEE Magnetics Society ->
  • IEEE Control Systems Society ->
  • IEEE Industrial Electronics Society ->
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • Членство в камарата на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП-София с ППП по част „Електрическа“.
 • Web профили в научни платформи:
  Iosko Balabozov:
  | ScopusWeb of Science |
  | Google Science | ResearchGate |